வினா விடை – 05 (Mechanics) தமிழ் மொழி மூலம்

இயக்கவியல் பாடத்தில் சிறு வினாக்களுக்கான விளக்கமான விடைகள் இங்கு தரப்படுகின்றன. இது உங்களுக்கு பயிற்சி செய்து அதனை சரி பார்ப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் என நம்புகின்றேன். உங்களுக்கு எதாவது வினாக்களில் சந்தேகம் இருந்தால் அதனை எனது Whatsapp (070 3623 505) இற்கு அனுப்பினால் நேரம் கிடைக்கும் போது அதற்கான விடைகளை உங்களுக்காக பதிவிடுவேன்.

Questions:

Answers:

 1,405 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.