வட்ட இயக்கம் – சுழற்சி இயக்கம் : வினா விடை 01

2021 Batch இற்கான online Paper Class இல் நடைபெற்ற வட்ட இயக்கம் – சுழற்சி இயக்கம் தொடர்பான வினாக்களுக்கான விடைகள் இங்கே பதிவிடப்படுகிறது.

www.citadelexamsl.com

PHYSICS TV – YOU TUBE https://www.youtube.com/channel/UChW3HoHy6F3BxKuq2un7q1g?view_as=subscriber

Answers:

 889 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.