பேணுலீயின் தத்துவம் – உதாரணம்

திறந்துள்ள நீர்க் குழாய்க்கு அருகில் இலேசான பந்தை ஒரு நூலில் தொங்க விடும் போது அப் பந்து நீருடன் ஒட்டிக் கொள்ளும்.

வளியில் இயங்கும் பந்தில் தொழிற்படும் விசை:

 555 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.