காவிகள் – வினா விடை

இரு காவிகளின் விளையுள் காவி தொடர்பான வினாவும் விளக்கமான விடையும் தரப்பட்டுள்ளது.

Question:

Answers:

 556 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.