எறியம் – வினா விடைகள் 01

Question 01: ஒரு துணிக்கை 300 m/s வேகத்துடன் ஏற்றக்கோணம் 30° உடனும் வீசப்படுகின்றது. பின்வருவனவற்றைக் காண்க. எய்திய அதிகூடிய உயரம் பறப்பு நேரம். வீசற்புள்ளியினூடான கிடைத்தளவீச்சு 1000 m உயரத்தில் வேகமும் திசையும்.…

 542 total views,  1 views today

பேணுலீயின் தத்துவம் – உதாரணம்

திறந்துள்ள நீர்க் குழாய்க்கு அருகில் இலேசான பந்தை ஒரு நூலில் தொங்க விடும் போது அப் பந்து நீருடன் ஒட்டிக் கொள்ளும். வளியில் இயங்கும் பந்தில் தொழிற்படும் விசை:  499 total views

 499 total views

Online Exam Guide

உயர்தர மாணவர்கள் மற்றும் அனைத்து மாணவர்களும் தமக்குரிய பாட அலகுகளில் உள்ள exam papers ஐ இலவசமாக எந்தவித கட்டணமும் இன்றி இத் தளத்தில் செய்து பயன் பெற முடியும். ஆசிரியர்கள் விருப்பினால் அவர்களது…

 177 total views

ஒலி – Notes

ஒலி – பாடத்திலுள்ள பரிவுக்குழாய் பரிசோதணை மற்றும் சுரமானிப் பரிசோதனை ஆகிய பகுதிகளுக்கான விளக்கமான குறிப்புகள் இப் பதிவில் பதிவிடப்படுள்ளது.  876 total views

 876 total views

ஈருலோகச் சட்டம்

இரு வெவ்வேறு வகையான உலோகங்களை ஒன்றாக தறைவதன் மூலம் ஈருலோகச் சட்டம் உருவாக்கப்படும். அதன் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது வெவ்வேறு நீளங்களில் விரிகையடைவதால் அவை வளையும். மின்நிறுத்தியாக ஈருலோகச்சட்டம் பயன்படுதல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது…

 334 total views

புலவிளைவு திரான்சிற்றர் (FET)

ஒரு முனைவு திரான்சிற்றர் அல்லது புலவிளைவு திரான்சிற்றர் (FET) புலவிளைவு திரான்சிற்றர் என்பது அதன் உட்பகுதியில் உருவாக்கப்படும் மின்புலம் காரணமாக மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாட்டைக் கொண்ட உபகரணமாகும். இரு முனைவு திரான்சிற்றர் போல் ஒரு…

 712 total views

நுணுக்குக்காட்டிகளும் தொலைகாட்டிகளும்

நுணுக்குக்காட்டிகள் பொருளை கண்ணுக்கு அருகில் வைத்துப் பார்க்கும் போது தெளிவாக ஆராய முடியும் (அவதானிக்க முடியும்). தெளிவுப்பார்வையின் இழிவுத் தூரத்திற்குள் பொருளை கொண்டு வரும் போது அது கண்ணுக்கு தெளிவாக தெரிவதில்லை. இச் சந்தர்ப்பத்தில்…

 449 total views,  1 views today