பேணுலீயின் தத்துவம் – உதாரணம்

திறந்துள்ள நீர்க் குழாய்க்கு அருகில் இலேசான பந்தை ஒரு நூலில் தொங்க விடும் போது அப் பந்து நீருடன் ஒட்டிக் கொள்ளும். வளியில் இயங்கும் பந்தில் தொழிற்படும் விசை:  529 total views

 529 total views

புலவிளைவு திரான்சிற்றர் (FET)

ஒரு முனைவு திரான்சிற்றர் அல்லது புலவிளைவு திரான்சிற்றர் (FET) புலவிளைவு திரான்சிற்றர் என்பது அதன் உட்பகுதியில் உருவாக்கப்படும் மின்புலம் காரணமாக மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாட்டைக் கொண்ட உபகரணமாகும். இரு முனைவு திரான்சிற்றர் போல் ஒரு…

 731 total views

நுணுக்குக்காட்டிகளும் தொலைகாட்டிகளும்

நுணுக்குக்காட்டிகள் பொருளை கண்ணுக்கு அருகில் வைத்துப் பார்க்கும் போது தெளிவாக ஆராய முடியும் (அவதானிக்க முடியும்). தெளிவுப்பார்வையின் இழிவுத் தூரத்திற்குள் பொருளை கொண்டு வரும் போது அது கண்ணுக்கு தெளிவாக தெரிவதில்லை. இச் சந்தர்ப்பத்தில்…

 460 total views