புலவிளைவு திரான்சிற்றர் (FET)

ஒரு முனைவு திரான்சிற்றர் அல்லது புலவிளைவு திரான்சிற்றர் (FET) புலவிளைவு திரான்சிற்றர் என்பது அதன் உட்பகுதியில் உருவாக்கப்படும் மின்புலம் காரணமாக மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாட்டைக் கொண்ட உபகரணமாகும். இரு முனைவு திரான்சிற்றர் போல் ஒரு…

 731 total views