புலவிளைவு திரான்சிற்றர் (FET)

ஒரு முனைவு திரான்சிற்றர் அல்லது புலவிளைவு திரான்சிற்றர் (FET) புலவிளைவு திரான்சிற்றர் என்பது அதன் உட்பகுதியில் உருவாக்கப்படும் மின்புலம் காரணமாக மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாட்டைக் கொண்ட உபகரணமாகும். இரு முனைவு திரான்சிற்றர் போல் ஒரு…

 731 total views

Light – Question

Light Question 01. சமாந்தர ஒளிக் கற்றை ஒன்றுக்கு குறுக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள ஒருக்கும் வில்லை ஒன்றையும் குவியம் F க்கு சற்று அப்பால் வைக்கப்பட்டுள்ள திரையையும் படம் காட்டுகிறது. திரையில் P, Q, R…

 365 total views

Light Question – 01

ஊடுகாட்டும் கோளமொன்றின் மேல் குறுகிய சமாந்தர ஒளிக்கற்றை யொன்று செங்குத்தாக விழுகின்றது. இவ்வொளிக் கற்றையைக் கோளத்தினுள் உள்ள ஒரு புள்ளியிற் குவியச் செய்வதற்கான முறிவுச் சுட்டியின் இழிவுப் பெறுமானம் Parallel rays (in air)…

 304 total views

Electronics Theory – Part 01

இலத்திரனியல் பாட விளக்கங்கள் தபேசன் sir இன் பாடசாலையில் online teaching மூலம் கற்பித்தது பதிவு செய்யப்பட்டு, ஏனைய மாணவர்கள் பயன் பெறும் விதத்தில் இங்கு பதிவிடப்பட்டுள்ளது. http://www.citadelexamsl.com  இல் உள்ள Electronics பாட…

 570 total views

வினா விடை – 01

மாணவர்களின் சந்தேக வினாக்களுக்கான விடைகளுக்கான விளக்கங்கள் அடங்கிய YOU TUBE வீடியோ இங்கு பதிவிடப்பட்டுள்ளது. எறியும் மற்றும் தொப்ளரின் விளைவு பல் தேர்வு வினாக்கள். Question – 01 Question – 02 விடைகள்…

 610 total views

Electronics Online Class – 01

தமிழ் மாணவர்களுக்காக வாரம் தோறும் online வகுப்புக்கள் இலவசமாக நடத்தப்படுகின்றன. zoom இல் 100 மாணவர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க முடியும் என்ற காரணத்தினால் ஏனைய மாணவர்களுக்காக YOU TUBE இல் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவ்…

 108 total views